Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  Opdrachtnemer: Gelretours, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55795668
  Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf dan wel namens een of meerdere deelnemers, de dienst(en) afneemt.
  Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of    het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken. 
 1. Algemeen
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op programma’s welke zijn georganiseerd door Gelretours, gevestigd te Nijmegen.
  2.2 Gelretours kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is beschikbaar via de website.
  2.3 Van de algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn alleen bindend als deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. Door een wederpartij gehanteerde algemene bepalingen, onder welke benaming dan ook, blijven buiten toepassing.
  2.4 Het niet doornemen van deze voorwaarden kan niet te wijten zijn aan Gelretours. Indien één persoon gereserveerd heeft voor een groep, zal deze persoon fungeren als groepsleider, waarbij deze de reisvoorwaarden zal moeten voorhouden aan de groep.
  2.5 Personen onder de 18 jaar dienen vergezeld te worden door minimaal één volwassen persoon.
 2. Totstandkoming overeenkomst
  3.1 Een overeenkomst komt tot stand indien Gelretours en de opdrachtgever telefonisch of schriftelijk de bevestiging doorgenomen hebben en daarmee een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Daarna wordt de bevestiging door Gelretours naar de klant gestuurd.
  3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door het door Cicerones gepubliceerde programma. Voor iedere gewenste afwijking of toevoeging is de schriftelijke bevestiging van Gelretours vereist.
 3. Voorbehoud
  4.1 Gelretours behoudt zich het recht voor het programma of de prijzen te wijzigen als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Gelretours.
  4.2 De vermelde aanvangs- en eindtijd zijn een indicatietijd. De juiste tijden zijn afhankelijk van de omstandigheden en kunnen eventueel worden aangepast.
 4. Betaling
  5.1 Nadat de opdrachtgever geboekt heeft, ontvangt deze een factuur met een uiterste betaaldatum.
  5.2 Gelretours is gerechtigd vooraf aanbetaling te verlangen. De klant ontvangt hiertoe een factuur.
  5.3 Betaling van facturen dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.
  5.4 Indien het door u geboekte programma al binnen 6 weken plaatsvindt, dient uw betaling per omgaande te worden overgemaakt.
  5.5 Bij niet tijdige betaling door de klant behoudt Gelretours zich het recht voor het geboekte programma te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend.
  5.6 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen.
 5. Annulering door Gelretours
  6.1 Gelretours heeft het recht te besluiten tot het annuleren van een programma.
  6.2 In dat geval wordt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte gesteld.
  6.3 Eventueel reeds betaalde gelden worden alsdan terugbetaald.
  6.4 Gelretours aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/of kosten dan ook aan de zijde van de opdrachtgever indien het programma als gevolg van annulering niet door kan gaan.
  6.5 Bij eventueel ernstig misgedrag van één of meerdere deelnemers kan besloten worden tot uitsluitsel van de desbetreffende(n) voor de rest van het programma zonder dat restitutie mogelijk is.
 6. Annulering door de opdrachtgever
  7.1 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk en gedateerd plaats te vinden.
  7.2 Als datum voor annulering geldt de datum van ontvangst door Gelretours.
  7.3 Wanneer u het programma om welke reden dan ook annuleert, zijn wij genoodzaakt het volgende aan u in rekening te brengen: - Bij annulering vanaf 21 tot 10 dagen voor aanvang van het programma: 50% van het totale bedrag. - Bij annulering vanaf 9 dagen tot de dag van aanvang van het programma of later: 100% van het totale bedrag.
  7.4 Deelnemers dienen 10 minuten voor de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Indien een deelnemer te laat is, kan deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding of restitutie van betaalde gelden.
  7.5 Ook voor het missen van het programma na rust of pauze, kan men geen aanspraak maken op schadevergoeding. Ook al zou men de reis naar huis op eigen gelegenheid moeten maken.
 7. Aansprakelijkheid
  8.1 Deelname aan programma’s van Gelretours geschiedt geheel voor eigen risico.
  8.2 Gelretours accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade van de klant dan ook, direct of indirect, die door de klant wordt geleden tijdens dan wel als gevolg van het programma.
  8.3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering.
  8.4 Bij deelname is Gelretours op generlei aansprakelijk voor eventueel geleden schade door mogelijk gebrek aan communicatiemogelijkheden, transport of medische hulp ter plekke.
  8.5 Gelretours kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schemawijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door derden ten gevolge van overmachtssituatie.
  8.6 Kennelijke fouten en vergissingen in het programma binden Gelretours niet.
  8.7 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Gelretours ter bevordering van een goede uitvoering van het programma en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. Iedere deelnemer dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het programma en de aanwijzingen van de leiding.
 8. Vrijwaring
  9.1 De opdrachtgever vrijwaart Gelretours voor alle aanspraken van derden in gevallen waarin de klant (al dan niet gedeeltelijk) de betreffende schade (mede) heeft veroorzaakt dan wel daarvoor (deels) aansprakelijk is.
 9. Klachten
  10.1 Als een deelnemer een klacht heeft, moet deze meteen bij de leiding worden gemeld. Deze onderzoekt of de aanleiding voor de klacht onmiddellijk kan worden weggenomen.
  10.2 Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 14 dagen erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Gelretours.
 10. Geschillen
  11.3 Geschillen met deelnemers worden als regel in der minnen geschikt.
 11. Toepasselijk recht
  Op al onze overeenkomsten en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.